GT50, GTX50R Gen I, GTX50R Gen II Turbine Housing Kit

SKU: 761208-0030
$798.78

A/R

GT50, GTX50R Gen I, GTX50R Gen II  Turbine Housing Kit

Part Type: Turbine housing 
Manufacturer: Garrett
Turbo Type: GT50

Turbo Model: GT50, GTX50R Gen I, GTX50R Gen II

 Part Number Options:
761208-0030 O/V 0.96 A/R
761208-0031 O/V 1.08 A/R